Schwalbe ONE HT 管胎

Schwalbe ONE HT

手工製管胎

新配方聚酯 - 純綿混紡簾紗胎體。低滾動阻力。更佳的抗穿刺安全性
 

 版本  抓地力  登山抓地力  保護等級數  耐久力數值
 Handmade Tubular  ▉▉▉▉▉  ▉▉▉▉▉  ▉▉▉▉▉  ▉▉▉▉▉

 

 如何購買?
可在網路上先選定心中所想要購買的款式及尺寸,再至附近店家訂購,由店家與我們聯繫
建議組配工資:管胎 NTD 980 元