LiteSkin 技術

LITESKIN 技術

超輕量選擇

LiteSkin 登山車輪胎捨棄蛇皮紋,但仍有抗高壓胎唇。如果你不介意
多花功夫,此類輪胎也可以搭配補胎液轉換為無內胎使用。